ИЗВОДИ, ПРЕПОРЪКИ, ИНИЦИАТИВИ

 

Въз основа на изнесените научни доклади и дискусията по тях, както и на споделения опит, участниците в Международната научна конференция "ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ", проведена от 18 до 21 октомври в Шумен, се обединяват около следните решения:

 

          Във връзка с широкото развитие на карста в България, защитените карстови територии и обекти имат важно научно, екологично, рекреационно-туристическо и образователно значение.

 

Защитените карстови територии са уникални и се отличават с голямо природно разнообразие и атрактивност. Същевременно те са силно чувствителни и уязвими на човешки въздействия, което ги прави рискови територии.

 

- Препоръчва се всички дейности по управлението, стопанисването и опазването на защитените карстови територии и обекти да се основават на резултатите от регламентирани интердисциплинарни научни изследвания, проведени по единна методика, съобразена с концепцията за карстовите геосистеми. Резултатите от тези изследвания да се организират в специализирана информационна система (кадастър на карста), базирана на ГИС, която да се предоставя на администрациите на защитените карстови територии.

 

- Границите на защитените карстови територии да се съобразяват с реално съществуващите граници на карстовите геосистеми в техния обхват, като при несъответствие се предложат за коригиране.

 

- В защитените карстови територии да се пристъпи към организиране и изграждане на специализиран и комплексен мониторинг, който освен наблюденията на природните процеси да включи и човешката дейност и нейните въздействия.

 

- При стопанисването и управлението на защитените карстови територии да се отчита и мнението, опита и ролята на местното население чрез съответен специализиран мониторинг, като същевременно се оптимизира информационното обезпечаване на това население, както и на посетителите на тези територии за природния им потенциал и за актуалното състоянието на средата там.

 

          - При изготвянето на планове за управление на защитени карстови територии приоритет да имат специалистите по карста.

 

- Да се оптимизира ролята на изследователите в различните форми на научни съвети към карстовите паркове. Да им се предоставят допълнителни възможности за по-активно провеждане на научно-изследователска дейност, мониторинг и обучение, вкл. производствени практики на студенти. 

 

- Да се потърсят възможности за изграждане на съвместни научно-производствени предприятия, които да включват както парковите администрации, така и научно-изследователски организации и специализирани образователни центрове.

 

- Предлага се на съответните министерства да прецизират и разширят правомощията на дирекциите на защитените карстови територии, като им се предостави и възможност за регламентирана стопанска дейност в областта на туризма и рекреацията. Приходите от тази дейност да се използват за подобряване инфраструктурата на тези територии, за допълнителни научни изследвания, за обучение на деца и за реклама.

 

- Да  се предприемат инициативи за подобряване на координацията между:

-          различните изследователи и изследователски организации на карста и защитените карстови територии;

-          изследователите и различните администрации, ведомства и власти, имащи отношение към карстовите територии и ресурси;

-          различните ведомства и власти, които стопанисват и управляват карстовите територии и ресурси.

 

- Приветстват се усилията за законово уреждане на проблемите с използването на карстовите територии и обекти, но с оглед съществуващата в България нормативна база предложения от МОСВ проектозакон за пещерите се преценява като излишен нормативен акт и се отчита голямата опасност, която крие в съвременната българска действителност отдаването на пещерите на концесия.

 

- Предлага се сформирането на работна група от изследователи на карста, юристи и представители на заинтересувани министерства и ведомства, която:

-          да анализира и оцени доколко съществуващото българско законодателство отразява спецификата на карста и е съобразено с европейската и световна нормативна база в тази област;

-          да обоснове и предложи поправки и допълнения в съответните български нормативни актове;

-          в случай на доказана и аргументирана необходимост, да предложи разработването на проектозакон за карстовите територии, който да регулира тяхното управление и рационално природоползване.

 

- Да се работи съвместно и активно за включването на българските защитени карстови територии в съществуващите международни мрежи от такива територии с оглед обмен на информация и опит. Да се инициира организирането и изграждането на балканска мрежа от защитени карстови територии.

 

 

        Предлага се като инициатива обсъждане и организиране на международна мрежа "УПРАВЛЕНИЕ НА КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ", в която да се привлекат всички заинтересувани от стопанисването и рационалното природоползване на карстовите територии.                                                      

 

- Да се предложи на МОН да преразгледа темата за карста в образователните програми в СОУ (география, биология) с оглед актуализиране и по-разширено изучаване на карстовите явления и обекти, вкл. чрез свободно избираема подготовка, зелени училища, учебни екскурзии и други форми на извънкласно обучение. За целта да се използват по-широко възможностите, които предлагат защитените карстови територии, както и съвременните информационни технологии (ИКТ и по-специално ГИС). Да се потърсят нови, вкл. и нетрадиционни форми и чуждестранен опит, за приобщаване и включване на децата в рационалното природоползване на карстовите територии.

 

 Предлагат се две нови международни инициативи, насочени към привличане на децата и учащите се към карстовата тематика:

-       конкурсът на конференцията "КАРСТ ПОД ЗАЩИТА - ДАР ЗА ПОКОЛЕНИЯТА" да прерасне в периодичен форум за изява на ученици и техните учители в областта на карста. За целта да се потърси съдействие от съответните образователни комисии на Международния географски съюз  (IGU) и Международния спелеоложки съюз (UIS), както и от други международни организации, работещи с деца;

 

-    да се пристъпи към изграждане на международна детска мрежа "ДЕЦАТА В КАРСТА", като за основа се използват осъществените чрез конференцията контакти между българските и японските деца от региона на карстови паркове.

 

*  *  *

За Природен парк "Шуменско плато" се препоръчва:

 

-          да се възстанови работата по изграждането на посетителски и информационен център на парка в мест. Кьошковете;

 

-          да се потърсят възможности за довършване и актуализиране на благоустрояването на пещерата Зандана като основен елемент от туристическия и образователен потенциал на природния парк. Към пещерата да се изгради специализиран информационен център за подземния карст и научна станция за мониторинг;

 

-          Дирекцията на парка да се преоборудва със съвременна информационно-комуникационна и мултифункционална техника.

 

Решенията на конференцията да се огласят пред обществеността и да се предоставят на съответните държавни институции и специализирани международни организации.

 

21 октомври 2005 г.                                         

Шумен