Download the Programme Download the Program

Международна НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ –

СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”

(октомври 2005 г., Шумен)

 

Н А У Ч Н А   П Р О Г Р А М А

 

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

“PROTECTED KARST TERRITOERIES:

STATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES”

(October 2005, Shumen)

 

S C I E N T I F I C   P R O G R A M

 

 

 

 

 

·                17 октомври (понеделник)

·                17 October (Monday)

 

от 12:00   Регистрация на участниците - Фоайе на хотел “Шумен”

From 12:00 Registration of participants in the lobby of hotel “Shumen

 

13:00   Пресконференция - Община Шумен

13:00 Press conference in the Shumen city office

 

 

 

 

·                18 октомври (вторник)

·                18 October (Tuesday)

 

Община Шумен - Концертна зала

Shumen city office, the Concert hall

 

9:00-11:00 Регистрация на участниците 

9:00-11:00 Registration of participants

 

11:00-13:00 Откриване на конференцията 

11:00-13:00 Opening of conference

 

               -  Приветствия

                  Greetings

               -  Анонс на основните теми на конференцията

                   Announcing the conference basic topics

 

 

13.00-14.00  Обяд 

13:00 – 14:00 Lunch

 

14:00-17:00   Посещение на ПП "Шуменско плато" – тръгване от Община Шумен

14:00 – 17:00 Visit to the “Shumensko plateau” karst park. Starting form the Shumen city office

                      -  откриване на детска екопътека

                         Opening of children’s eco-trail

                      -  посещение на Историко-археологически резерват Стария град 

                         Visit to the Historical/Archeological museum of the Old city

                      -  откриване на посетителски кът

                         Opening a guestsnook

 

19:00   Коктейл за участниците и гостите на конференцията – хотел “Шумен”,  зала “Форум” 

19:00    Cocktail for the guests and participants in the conference – hotel “Shumen”, “Forum” hall.

 

 

 

 

·                19 октомври (сряда)

·                19 October (Wednesday)

 

      Община Шумен - заседателна зала на общинския съвет

Shumen city office, City council board-room

 

9:00-10:30 Научна сесия - първо зеседание

9:00-10:30 Scientific session, 1st meeting

                                            

Председател:  проф. Н. Нинов                      Секретар: н. с. Мартин Илиев

Chairman: Prof. N. Ninov                                  Secretary: Res. Ass. Martin Iliev

 

Концепция карстовых геосистем и ее значение для природохранной практики>

Проф. Д-р хаб. Вячеслав Андейчук, Петър Стефанов

The concept of karst geosystems and their importance for the environmental practices

Prof. Dr.hab. Viacheslav Andreychuk, Peter Stefanov

  

Informational provision of the Akyoshi karst plateau

Dr. Dimitrina Mikhova, Yohei Yamane

Информационно осигуряване на карстовия парк Акиоши (Япония)

Доц. д-р Димитрина Михова, Йохеи Ямане

 

Картотека на пещерите - база за съхранение на данни

Mартин Трантеев

Card-index of the caves - a basis for data storage

Martin Tranteev

 

Специализиран кадастър на карста в България - същност и значение

Петър Стефанов, доц. д-р Димитрина Михова, н.с. Мартин Илиев, Марина Стефанова

Specialized karst cadastre in Bulgaria, its nature and significance

Peter Stefanov, Dr. Dimitrina Mikhova, Martin Iliev, Marina Stefanova  

 

Mathematical modeling of karst systems

Jordan Mitev, Hagihara Yoshimi, Sakamoto Maiko

Математическо моделиране на карстови системи

Йордан Митев, Хагира Йошими, Сакамото Майко

 

Съдържание на някои тежки метали в почвите на природния парк “Врачански Балкан”

Гл. ас. Зорница Чолакова

Content of some heavy metals in the soils of “Vrachanski Balkan” natural park

Assistant professor Zornitsa Cholakova

 

Application of radio-carbon dating in tracing land-use on karst terrains (as exemplified with the karst bog of Irmanov gyol, the Devetaki plateau, North Bulgaria).

Ivo Svetlik, J. Mizera, Peter Stefanov, Мaria Lazarova

Приложение на радиокарбоново датиране в изследвания на историята на земеползването в карстови терени (на примера на карстовото блато Ирманов гьол, Деветашко плато, Северна България).

Иво Светлик, Йержи Мизера, Петър Стефанов, Мария Лазарова

 

 

10:30-11:00  Кафе - пауза

10:30-11:00  Coffee break

 

11:00-13:00  Научна сесия - второ заседание

11:00-13:00  Scientific session, second meeting

 

Председател: Проф. д-р хаб. В. Андрейчук            Секретар:  гл. ас. Зорница  Чолакова

Chairman: Prof. Dr.hab V. Andreychuk                       Secretary: Ass. Prof. Zornitsa Cholakova

 

Дендрологична характеристика на Черната мура (Pinus heldreichii Christ) на карстови терени в НП "Пирин"

Доц. д-р Стефан Юруков, инж. Момчил Панайотов, гл. ас. Евгени Цавков

Dendrological characteristic of Bosnian pine (Pinus heldreichii Christ) on karst terrains in National Park “Pirin”

Associate professor Dr. Stefan Yurukov, Eng. Momchil Panayotov, Assistant professor Evgeni Tsavkov

 

Природни местообитания в Боснешки карстов район в ПП Витоша

Добромира Петрова,  д-р Мариус Димитров

Natural habitats in the Bosnek karst area in Vitosha natural park

Dobromira Petrova, Dr. Marius Dimitrov

 

Карстът и биологичното разнообразие на ПП “Шуменско плато”

Инж. Марин Йорданов Николов

Karst and biological diversity in the Shumensko plateau nature park

Eng. Marin Yordanov Nikolov

 

 

Threats to karstic landscape diversity in relation to land usage changes in the Czestochowa Upland

PhD Urszula Myga- Piątek

Опасности за разнообразието на карстовите ландшафти в платото Czestochowa, Полша, свързани с промяната на земеползването

Д-р Урсула Мигь-Пиатек

 

Agriculture and agriculture-related economic activities in Akyoshi

Prof.. Noboru Sato  

Земеделие и свързани с него икономически дейности в Акиоши (Япония)

Проф. Нобору Сато

 

Анкетнитe проучвания в мониторинга на моделната Крушунска карстова геосистема, Деветашко плато

Петър Стефанов, Диляна Стефанова

Surveys as a part of the monitoring carried out at the model karst geosystems of Krushuna, the Devetaki plateau

Peter Stefanov, Dilyana Stefanova

 

Eкспериментален модел на анкетно проучване като част от мониторинг на защитена карстова територия (на примера на ПП "Шуменско плато")

Диляна Стефанова, Петър Стефанов

Experimental model of questionnaire survey as part of the protected karst area monitoring (Case Study Area - Shumensko Plateau Nature Park)

Dilyana Stefanova, Peter Stefanov

 

Култови обекти в карст, свързани с астрономически значими явления

Алексей Стоев, Пенка Мъглова, Мина Стоева

Sacred places found in karst, relating to astronomically significant phenomena

Alexei Stoev, Penka Muglova, Mina Stoeva

 

 

13:00-14:00  Обяд

13:00-14:00 Lunch

 

14:00-18:00  Полева дискусия (ПП “Шуменско плато”)

14:00-18:00 Field discussion (The Shumen plateau karst park)

                       -  тръгванеОбщина Шумен

                           Leaving from the Shumen city office

                       -  придвижване – автобус и преходи пеш

                          walking trips and walking back to the bus.

                       -  Теми: почви и земеползване в карстови терени; биоразнообразие в карстови терени; карстови геосистеми; пещерен туризъм; култови  обекти в карста

                           Тopics: soil and landuse in karst terrains; biodiversity of karst terrains; karst  geosystems; cave tourism; sacred places of interest in karst

                        -  Доклади: 

                            Рapers:

 

Пещерата Бисерна (Зандана) като обект за туризъм и база за научни изследвания

Петър Стефанов, н.с. Мартин Илиев, инж. Марин Николов

The Biserna cave (Zandana) as an object of tourism and research base

Peter Stefanov, Research Associate Martin Iliev, Eng. Marin Nikolov

 

Структура на комплексен мониторинг на карстови пещерни системи

Петър Стефанов, Алексей Стоев, Пенка Мъглова, Диляна Стефанова

The structure of complex monitoring of karst cave systems

Peter Stefanov, Alexei Stoev, Penka Muglova, Dilyana Stefanova

 

Структура на почвената покривка в карстови терени

(на примера на ПП "Шуменско плато")

Проф. д-р Нино Нинов, Петър Стефанов, н.с. Мартин Илиев

The structure of soil cover on karst terrains (as exemplified by the Shumen plateau

Prof. Dr. Nino Ninov, Peter Stefanov, Research Associate Martin Iliev

Пропастната пещера Тайните понори като модел на подземния карст в Шуменското плато

Петър Стефанов

The precipice type cave of Tainite ponori as a model of the Shumen plateau underground karst

Peter Stefanov

 

Скалните манастири на Шуменското плато

Инж. Марин Николов

The Shumensko plateau rock monasteries

Eng. Marin Nikolov

 

   

18:30  На гости в ДПП “Шуменско плато”  

18.30 Visit to the “Shumensko plateau” management office

 

 

 

·                20 октомври (четвъртък)

·                20 October (Thursday)

 

      Община Шумен - заседателна зала на общинския съвет

Shumen City office, City council board-room

 

9:00-10:30 Научна сесия - трето заседание

9:00-10:30 Scientific session, Third meeting

 

Председател:  Доц. д-р Йошихиса Накано                   Секретар:доц. д-р Димитрина Михова

Chairman:Ass. Prof. Dr.Ph.Yoshihisa Nakano                  Secretary: Ass. Prof. Dr.Ph. D. Mikhova

 

Някои проблеми върху класификацията, стопанисването и управлението на защитените карстови територии в България

Доц. д-р Георги Леонидов

Some problems associated with the classification, administration and management of the protected karst areas in Bulgaria

Associate Professor Georgi Leonidov

 

The history of the protection for the quasi-national park "Akiyoshi-dai karst area", Western Japan

PhD Masayuki Fujjikawa, Mari Yamasaki, Takehiko Haikawa

История на опазването и управлението на квази-национален парк Акиоши в Западна Япония

Д-р Масаюки Фуджикава, Мари Sмасаки, Текехико Хаикава

 

Problems of National park “Durmitor

PhD Tamara Kovacevic, Gordana Jovanovic, Svetlana Obradovic, 

Проблеми на Национален парк "Дурмитор" (Сърбия)

Д-р Тамара Ковачевич, Гордана Йованович, Светлана Обрадович

 

Protected tropical karst regions in Minas Gerais, Southeastern Brazil: state of art

Prof. Heinz Charles Kholer, Maria Elisa Castellanos-Solá

Защитени тропически карстови райони в Минас Гериас, Югоизточна Бразилия.

Проф. Хайнц Чарлс Холер, Мариа Елиза Кастеланос-Сола

 

The Colombia, South America karst environments: experiences and future opportunities

Prof. J. M. Moreno-Murillo, J.E. Mendoza-Parada, G. Rodriguez-Orjuela, S. M. Bahamon

Карстови райони в Колумбия, Южна Америка: опит и перспективи

Проф. Дж.М.Морено-Мурильо, Дж.Е.Мендоза-Парада, Г.Радригес-Орджуела, С.М.Бахамон

 

Окарстените територии и развитието на екотуризма в България

Ст.н.с. д-р Петър Ст. Петров

Karst аreas аnd Development оf Bulgarian Ecotourism

Ass. Prof. PhD Petar Petrov

 

Платото Арбанаси - еталон за усвояване на туристическия потенциал на карстова територия

Камелия Джанабетска, доц. д-р Велико Великов

The Arbanasi plateau - a model for tourism potential management in karst areas

Kamelia Djanabetska, Associate professor Veliko Velikov

 

Caves in East Serbia as tourist potential

Ph.D Zeljko Bjeljac, M.S. аss. Nevena Curcic 

Пещерите в Източна Сърбия като туристически потенциал

Д-р. Зелко Белич, Асистент Невена Цурчич

 

The European "3 KCL - Karst Cultural Landscape": an important experience of research and of education (1 or more contributions)

Francesco Ferrarese, Benedetta Castiglioni, Monica Celi

Европейската "3 KCLКарстов културен ландшафт": пример за научно-изследователска работа в образованието (1 или повече приноси)

Франсиско Ферарезе, Бенедета Кастилиони, Моника Сели

 

 

10:30-11:00  Кафе пауза  

10:30-11:00  Coffee break

 

11:00-13:00  Научна сесия - четвърто заседание  

11:00-13:00  Scientific session, fourth meeting

 

Председател:  ст. н. с. д-р Г. Алексиев                            Секретар: Камелия Джанабетска

Chairman: Senior research associate Dr. G. Alexiev        Secretary: Kamelia Djanabetska

 

History of preservation of Kungur Ice cave

Dr.sc. Olga Ivanovna Kadebskaya 

История на опазването на пещерата Кунгурски лед

Д.н. Олга Ивановна Кадебская

 

Lakatnishki karst massifa land of secrets hidden under ground

Emil Mariov Gachev, Vladimir Mariov Gachev  

Лакатнишки  карстов  масив    тайни,  скрити  под  земята

Eмил Гачев, Владимир Гачев

 

Проект за паркоустрояване на зона за отдих “Магурата

Снежка Каратотева

A project to develop the “Magurata” park zone

Snejka Karatoteva

 

Особености на ландшафтното планиране в окарстените територии

Симеон Ненов, ст.н.с. д-р Пeетър Петров

Landscape planning features in karst areas

Simeon Nenov, Ass. Prof. d-r Petar Petrov

 

Проекти по Програма ФАР за туризъм в карстови територии

Ст.н.с. д-р П. Петров

Projects under PHARE program for tourism development in karst areas

Ass. Prof. d-r Petar Petrov

 

Защита на пещерите

Mартин Трантеев

Cave protection

Marin Tranteev

 

Необходим ли е Закон за карстовите територии в България?

Пeтър Стефанов

Is it necessary to have a Law of karst territories in Bulgaria?

Peter Stefanov

 

Pictures of Children drawing the Akyoshi Karst Plateau, Yamaguchi, Japan

Associate Prof. Dr.Ph.Yoshihisa Nakano  

Урок по изкуство с деца от основното училище, целящ повишаване на знанията и уважението към родния карстов край

Доц. д-р Йошихиса Накано

 

Основни резултати и интерпретации от изследванията на карстови явления и процеси по време на учебно-изследователски спелеоекспедиции

Алексей Стоев, Пенка Мъглова

Major results and interpretations from studying karst phenomena and processes during educational-research cave expeditions.
Alexei Stoev, Penka Muglova

 

Limestone Landscape, Yorkshire Dales National Park, UK (Karst Lessons)

Val Vannet

Варовикови ландшафти в Националния парк Йоркшър Дейлс, Великобритания (Уроци за карста)

Вал Ванет

 

Екопътека до биосферния резерват “Купена и пещерата “Снежанка” (проект )

Мария Гюлеметова

Еco-trail to the biosphere reserve of “Kupena” and the “Snejanka” cave (a project)

Maria Gyulemetova

 

Карстът в обучението по география в СОУ и ВУЗ в България

П. Стефанов

Karst in school and University geographic education  in Bulgaria.

Peter Stefanov

 

 

13.00-14.00  Обяд 

13:00-14:00 Lunch


14:00-15:00  Посещение на Регионален Исторически музеи – Шумен

14:00-15:00 Visit to the Regional historical museum of Shumen

 

15:30-16:00  Обявяване на наградените творби от международния конкурс “Карст под защита – дар за поколенията” - фоайето на Градската библиотека

15:30-16:00 Announcing the awarded works at the International competition “Karst under protection- gift for the generations” in the lobby of the City library

 

от 16:00       Среща с децата на Шумен и региона – фоайето на Градската  библиотека

From 16:00 Meeting with the children of Shumen and the Shumen region in the lobby of the City library.

 

 

 

 

·                21 октомври (петък)

·                21 October, Friday

     Община Шумен - заседателна зала на общинския съвет

     Shumen City office, City Council board-room

 

9:00-11:00  Пето заключително пленарно заседание - обща дискусия по тематиката на конференцията

9:00-11:00  Fifth conclusive plenary session: general discussion on the conference topics

 

Председател: П. Стефанов               Секретари: д-р Ал. Стоев, М. Илиев, Д. Стефанова

Chairman: P. Stefanov                          Secretaries: Dr. Al. Stoev, M. Iliev, D. Stefanova

 

11:00-12:00  Кафе пауза

11:00-12:00 Coffee break

 

12:00-12:30  Гласуване на проектодокументи на конференцията.

12:00-12:30 Voting the conference draft documents


12:30  Закриване на конференцията

12:30  Adjourn the conference

 

13.00-15.00  Обяд

13:00-15:00 Lunch

 

15:00-16:00  Посещение на с. Осмар - център на винарство и селски туризъм – тръгване от Община Шумен в 15:00 (с автобус)

15:00-16:00 Visit to the village of Ossmar, a famour center of vine production and rural tourism. Starting from the Shumen City office, 15:00, by bus

 

16:00  Дегустация на местни вина във Винарска изба с. Осмар 

16:00  Degustation of local wines at the Winery of Osmar.