Специализирана образователна стратегия ProKARSTerra-Edu

Карстът има широко световно разпространение и животът на милиони хора е тясно свързан с него. Но и през 21 в. за по-голяма част от тях, дори за живеещите в карстови територии, той е „terra incognita” – „благодарение” и на образователните системи. Затова е парадоксално, че темата „карст” продължава да бъде пренебрегвана и недооценявана в учебното съдържание – както в училищното, така и в университетското. Това в много голяма степен важи и за България, където ¼ от територията е карстова.

В България изследвания на карста и пещерите се провеждат от края на 19 в. Значителен принос имат българските географи. Карстологията е традиционно направление в Географския институт на БАН (дн. Департамент География в НИГГГ-БАН) и то продължава активно да се развива от Експерименталната лаборатория по карстология. Нейният екип осъществява интердисциплинарни изследвания и интегриран мониторинг в едни от най-представителните карстови райони на страната. Важно постижение на Лабораторията е приложението на геосистемния подход при изследването на карста.

Не буди съмнение, че доброто познаване на карста и особено на неговата специфика, е световен проблем. Той предопределя образованието за/чрез карста като един от основните приоритети в работата на Експерименталната лаборатория по карстология. От 2010 г. Лабораторията разработва в международно сътрудничество специализирана образователна стратегия „РroKARSTerra-Edu”. Тя се базира на интеграцията между научно-изследователската концепция за карстовите геосистеми и образователната концепция „Учене през целия живот”. Благоприятна основа за реализацията на стратегията е широкото разпространение на изключително разнообразен карст в България със защитени карстови територии и научна мрежа от моделни карстови геосистеми, подходящи за образователни дейности.

Основната цел на стратегията ProKARSTerra-Edu е чрез иновативни образователни форми да осигури необходимия минимум от знания, умения и компетенции за карста и да създаде необходимите условия за подготовка на специалисти с ключови умения в карстологията. Основен приоритет на стратегията е постигането на оптимално природоползване в карстовите територии на България. Методическа платформа на стратегията ProKARSTerra-Edu е оригиналната парадигма ProKARSTerra. Чрез интегрирането на концепциите за карстовата геосистема и „Учене през целия живот”, тя обединява три важни направления: научно-изследователско, управленско и образователно.

А какво е ProKARSTerra?

През 2009 г. в НИГГГ-БАН започна разработването на международен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” „Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии”. Той стана известен с абревиатурата ProKARSTerra:
1. ProKARSTerra – от англ. Protected Karst Territories (защитени карстови територии), но и:
2. ProKARSTerra – от лат. Pro Karst Terra (за карстовата земя)
Това позволи и наложи употребата на ProKARSTerra в много по-широк смисъл и тя стана запазена марка на Експерименталната лаборатория по карстология.


Теоретико-методологическа платформа на образователната стратегия „ProKARSTerra-Edu”

В образователната стратегия ProKARSTerra-Edu основно място заема теренното обучение в реалните условия на моделни карстови територии с приложение на изследователски методи.

Изключителното съчетание от морфогенетични типове карст превръщат България в уникална природна лаборатория за изучаване на това природно явление. Още повече, че и хилядолетното активно присъствие на човека също е оставило дълбоки следи в карста. Той, и особено неговите подземни «кабинети» (пещерите), са много привлекателни за младите хора и предлагат възможности за изнасяне на обучението извън класната стая/аудитория в реалните условия на карстовите територии и за прилагане на изследователски методи и експерименти, вкл. с използване на специализирана апаратура. Специфичната среда и методи на обучение генерират в участниците положителен емоционален заряд, който стимулира креативност и траен интерес към карста. Независимо от сравнително ограниченото време за провеждане, теренната форма на обучение е много ефективна, защото формира синтезирани знания, придобивани интензивно в естествена среда под ръководството на висококвалифицирани специалисти.

Но освен образование за карста, теренното обучение в карстова среда предполага и друг, особено актуален аспект – образование чрез карста. Поради спецификата на карста и неговата ярко изразена интердисциплинарност, участващите в теренното обучение ученици осмислят връзките между наученото по различните учебни предмети и правят опити да ги приложат в реална среда. От своя страна, учителите по различни учебни предмети и с различна професионална специализация имат възможност да обсъждат и тестват различни варианти за междупредметни връзки - един от най-важните съвременни образователни проблеми.

При разработването на образователната стратегия ProKARSTerra-Edu са експериментирани различни форми на теренно обучение на участници от различни възрастови, образователни, професионални и национални групи. Опитът показа и доказа като най- оптимален вариант Пътуващото училище за карста. Практиката от работата с ученици по време на проведените в България пътуващи училища за карста се прилага и в теренната работа от програмата на състезанието.


Световни тенденции, които стратегията РroKARSTerra-Edu има предвид:


Публикации за карста