Указания за авторите

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Участниците са поканени да представят доклади с резултати от свои оригинални изследвания и идеи, както и опит от разработени проекти и добри практики. Електронният формуляр-заявка с анотацията на доклада/ите (между 50 и 100 думи) трябва да бъде изпратен до 30 юни 2019 г.
Авторите ще получат уведомление за приетите доклади до 7 юли 2019 г.

Моля, имайте предвид, че попълнената от вас заявка за доклад предполага, че той ще има авторско представяне по време на конфепренцията.

 • Работни езици на форума: български и английски.
 • Изискванията за оформлението на докладите ще бъдат публикувани след 17 юни 2019 г.
 • Независимо от формата на представяне, всички автори трябва да изпратят разширени резюмета на докладите до 31 август 2019 г.
 • Срокът за представяне на пълния текст на докладите е до 17 ноември 2019 г.

Независимо от формата на представяне, всички автори трябва да изпратят разширени резюмета на своите доклади до 31 август 2019 г. на е-мейл адресите на конференцията:
forum2019@abv.bg или psgeo@abv.bg

По време на конференцията симултанен превод ще бъде осигурен само за основните церемонии и за дискусиите по време на пленарните сесии. Презентациите на изнасяните доклади на български език е препоръчително да бъдат подготвени на английски език. Постерите, съставени на български език, трябва да съдържат резюме на английски език.

Начин на изнасяне на докладите:

 1. Устно изложение (презентация) - с продължителност до 15 минути. Всеки докладчик ще разполага с необходимите технически средства за презентиране (лаптоп, проектор). Заседанията на научните сесии се ръководят от председател и секретар (участници в конференцията). Дискусиите по изнесените доклади ще се провеждат в края на всяко заседание.
 2. Постер. Постерите ще са изложени през цялото време на деловата работа на конференцията. По време на постерните сесии авторите ще представят своите постери и ще отговарят на въпроси на публиката.

Общи изисквания за публикуване на изнесените доклади

Ще бъдат публикувани само тези доклади, които са:
 • съобразени с поне една от темите на конференцията
 • оригинални (недокладвани и непубликувани)
 • одобрени от Комитета на конференцията
 • предадени в срок (вж. Календар)
 • с платена регистрационна такса

Публикуване на докладите:

Всички представени доклади ще бъдат рецензирани. Подбрани доклади от Комитета на конференцията ще бъдат предложени за публикуване в реномирани научни списания. Оснтаналите доклади ще бъдат публикувани в Сборник доклади от конференцията (с ISBN номер). Той ще бъде издаден в електронен вариант и ще бъде изпратен на авторите. Докладите от сборника ще бъдат достъпни он-лайн чрез уеб-платформата ProKARSTerra.bas.bg.

Срокът за представяне на пълния текст на докладите е 17 ноември 2019 г.

Изискванията за оформлението на докладите ще бъдат оповестени в рубриката Формат на докладите след 31 август 2019 г.