ОСНОВНИ ТЕМИ

На работната среща преди конференцията:

ProKARSTerra-NET: Scientific-practical Network for sustainable development of karst territories in the context of global changes (on the example of model karst geosystems)


На конференцията:

КАРСТ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Законодателна уредба за карстовите територии и обекти. Нормативна база за защита на пещерите.
 • Защитени карстови територии – статут, категории и потенциал. Познавателно и образователно-възпитателно значение.
 • Стандартизация в областта на карста, пещерите и пещерния туризъм.
 • Нови стратегии за стопанско усвояване на карста и устойчиво развитие на карстовите територии. Добри практики.
 • Междуинституционална и международна координация в законодателството за карста.

КАРСТ И ТУРИЗЪМ

 • Рекреационен и туристически потенциал на карстовите територии.
 • Традиции и политики на туризъм в карстови територии.
 • Планиране, мениджмънт, маркетинг и реклама на туризма в карстови територии.
 • Туристически продукти и модели на туризъм в карстови територии в условията на глобализация. Трансгранични форми на туризъм.
 • Добри практики и оригинални туристически дестинации в карстови региони.
 • Форми на туризъм в карстови територии:
 • - Пещерен туризъм в благоустроени пещери – нормативна база, инфраструктура, предлагани услуги, норми и мерки за безопасност. Международна мрежа на туристическите пещери.
  - Екстремен туризъм в “диви пещери” - регламент, рискове, практики, контрол.
  - Специфични форми на пещерен туризъм: концертен, религиозен (свещен), спелеотерапия.
  - Специализирани форми на туризъм в карстови територии: Екопътеки - състояние, проблеми, рискове, стопанисване и управление. Кулинарен туризъм.
  Образователен туризъм - потенциал, модели и добри практики. Пътуващо училище за карста - иновативна форма на образование за/чрез карста.
 • Кадрова политика за специализиран туризъм в карстови територии - форми на обучение и добри практики. Професионални организации. Квалификации и специализации. Формално и неформално обучение за карста чрез специализирани форми на туризъм.
 • Карстови обекти от Световното природно и културно наследство и ролята на ЮНЕСКО в образованието и обучението за карста.
 • Популяризиране на карста: Информационна достъпност и съвременни форми за информиране. Маркетинг и реклама на карстови обекти и маршрути. Конкурси, изложби, състезания с карстова тематика. Специализирани уеб базирани мрежи и сайтове.
 • Туризъм и устойчиво развитие на карстовите територии – проблеми и ползи. Ограничения от спецификата на карста при практикуване на туризъм в карстови територии. Последици от туризма в карстови територии и обекти – рискове, превенция, мерки. Конфликти на интереси. Посетителски мониторинг и режим на посещенията в туристическите пещери. Ролята на туризма за опознаването и опазването на карста.

КАРСТ И МОНИТОРИНГ

 • Моделни карстови геосистеми като изследователски бази за карстогенезиса и въздействията на глобалните промени.
 • Системи за интегриран мониторинг в карста – модели и резултати.
 • Специализирана научна инфраструктура за мониторинг. Подземни (пещерни) лаборатории.
 • Научни мрежи за мониторинг и ролята им за устойчивото развитие на карстовите територии.

На Кръглата маса:

Глобалните промени и необходимостта от нова стратегия за устойчиво развитие на карстовите територии, интегрираща наука, управление, бизнес и образование.