Специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu

Специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu е инициатива на Експерименталната лаборатория по карстология (ЕЛК) в НИГГГ-БАН и от 2010 г. се разработва в международно сътрудничество. Стратегията се базира на интеграцията между научно-изследователската концепция за карстовите геосистеми и образователната концепция „Учене през целия живот”. Благоприятна основа за нейната реализация са широкото разпространение на изключително разнообразен карст в България, обявените защитени карстови територии и изградената научна мрежа на ЕЛК от моделни карстови геосистеми, подходящи и за образователни дейности.

Основната цел на стратегията ProKARSTerra-Edu е чрез иновативни образователни форми да осигури необходимия минимум от знания, умения и компетенции за карста и да създаде необходимите условия за подготовка на специалисти с ключови умения в карстологията. Теоретико-методологическа платформа на стратегията е оригиналната парадигма ProKARSTerra на ЕЛК, която обединява три важни направления: научни изследования и мониторинг, управление и бизнес, образование и обучение.

А какво е ProKARSTerra?
През 2009 г. в НИГГГ-БАН започна разработването на международен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” „Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии”. Той стана известен с абревиатурата ProKARSTerra:
1. ProKARSTerra – от англ. Protected Karst Territories (защитени карстови територии), но и:
2. ProKARSTerra – от лат. Pro Karst Terra (за карстовата земя)
Това позволи и наложи употребата на ProKARSTerra в много по-широк смисъл и се превърна в запазена марка на Експерименталната лаборатория по карстология.

Стратегията ProKARSTerra-Edu съдържа три оригинални международни инициативи, които вече успешно са експериментирани:

Тези инициативи взаимно се допълват и надграждат с цел постигане на максимална ефективност на иновативното обучение и образование за/чрез карста. В тяхната реализация се включиха над 600 участници от 24 държави. Постигнатите резултати очертават ясна перспектива на стратегията ProKARSTerra-Edu, вкл. за осъществяването на оригиналната инициатива на ЕЛК (от 2013 г.) за обявяване на Международна година на карста.

Международните образователни инициативи на ProKARSTerra-Edu получиха подкрепата на ЮНЕСКО, осъществена чрез три успешни проекта на ЕЛК по Програмите за участие (2011-2012 г., 2014-2015 и 2018-2019 г.). Разработването и експериментирането на стратегията се подпомага и чрез реализираните от ЕЛК проекти за карста, финансирани от Фонд научни изследвания.

Публикации и доклади на научни форуми за стратегията ProKARSTerra-Edu