:
1113 
  ,   
. . . . 3
   
.: 02 971 30 05 
   02 971 33 75
E-mail: psgeo@abv.bg,
	karstcomp@abv.bg

prokarstterra.bas.bg/competition