Очаквани резултати

  • Повишаване знанията на участниците относно същността, особеностите и многообразието на карста и карстовите геосистеми на базата на конкретни примери в посещаваните моделни карстови райони;
  • Запознаване „на място” с практически проблеми в различни типове карстови територии, вкл. по време на организираните работни срещи с представители на местната общност;
  • Развиване на умения и компетентности чрез пряко участие по време на теренните демонстрации в полеви опробвания и експерименти и в последващите анализи и дискусии;
  • Развиване в естествена среда на т.нар. „меки умения”, и най-вече умения за работа в екип, включващ представители на различни поколения;
  • Обмяна на информация между участниците за особеностите в националните образователни системи и мястото на карста в тях;
  • Предоставяне възможности на участниците за индивидуална изява и споделяне на опит в непринудена обстановка;
  • Активен културен обмен между участниците и създаване на трайни контакти за бъдещи сътрудничества между тях.

Предвид спецификата на карста и неговата ярко изразена интердисциплинарност, участващите учители по различни учебни предмети и с различна професионална специализация имаха възможност в реалните условия на посещаваните територии да обсъдят различни варианти за междупредметни връзки чрез темата карст.