Указания за авторите на доклади

Участниците са поканени да представят доклади с резултати от свои оригинални изследвания и идеи, както и опит от разработени проекти и добри практики. Електронният формуляр-заявка с анотацията на доклада/ите (между 50 и 100 думи) трябва да бъде представен до 31 май 2015 г. Уведомление за приетите от Комитета на конференцията доклади авторите ще получат до 7 юни 2015 г. Моля, имайте предвид, че попълнената от вас заявка за доклад предполага, че най-малко един от авторите му трябва да присъства на конференцията и да го представи.

Работни езици на форума: български, руски и английски. По време на конференцията симултанен превод между български/руски и английски език ще бъде осигурен само за основните церемонии и за дискусиите по време на пленарните сесии.

Начин на изнасяне на докладите:

Независимо от формата на представяне, всички автори трябва да изпратят до 23 август пълния текст на своите доклади, оформени според посочените изисквания.

Общи изисквания към докладите

Ще бъдат публикувани само тези доклади, които са:

Публикуване на докладите:

  1. Сборник с доклади от конференцията (с ISBN номер) - пълноцветен печат (пълноцветни графики, снимки и др.). Сборникът ще бъде издаден в електронен вариант и ще бъде раздаден на участниците в конференцията заедно с конферентните материали. Докладите няма да бъдат рецензирани и редактирани.
    Срокът за представяне на докладите е 23 август.
    Моля, ползвайте шаблона на уеб страницата на форума ("Full paper template").
  2. Книга «Защитени карстови територии – Учене през целия живот» (на английски език). Авторите на избрани от Комитета на конференцията изнесени доклади ще бъдат поканени да ги представят за публикуване в това специално издание. Те ще бъдат рецензирани от независими анонимни рецензенти. За изискванията към формата и оформлението авторите ще получат допълнителни указания. Книгата ще бъде издадена след конференцията и освен избрани доклади, ще съдържа и приетите от форума документи.

Важно! Уеб сайтът на форума е в процес на непрекъснато актуализиране. Препоръчваме на участниците периодично да следят за качваната нова информация.