Формат на докладите

Приемат се доклади до 10 страници, в т.ч. анотация, таблици и илюстрации (графични и снимкови), списък на цитираните литературни източници, резюме. Докладите се представят като текст-файлове във формат Word/WINDOWS на един от работните езици на форума (български, английски, руски), като резюмето задължително е на английски език.

Формат на страниците: Page size: 210 x 297 mm (A4), вертикално ориентирани (Orientation Portrait), с полета (Margins): top 30 mm; left, right and bottom: 20 mm. Шрифт (Type font ) Times New Roman, междуредие (Spacing): Single Spacing.

Страниците не се номерират.

Таблиците и илюстрациите да са интегрирани и цитирани в текста и да имат номерация и заглавие. При таблиците то се поставя горе (централно подравнено), а при илюстрациите – долу (централно подравнено). Всички илюстрации трябва да бъдат изпратени и като отделни файлове във формати JPG, TIF или BMP – resolution 300 dpi. Таблиците и илюстрациите се отделят от текста с празни редове (Enter)

Списъкът на цитираните литературни източници да е съставен по азбучния ред на авторите и описанията да са направени съобразно библиографския стандарт (автор/и; година на публикуване; заглавие; място на поместване – книга, сборник, списание; издателство; място на издаване; страници; език).

СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

ПОСТЕРИ

Трябва да бъдат подготвени на един от работните езици на форума (български, английски, руски), но да съдържат резюме на англйски език.

За формата и оформлението на постерите няма специални изисквания.