ОСНОВНИ ЛЕКЦИОННИ ТЕМИ:

 1. Карстът в България – разпространение и специфика.
 2. Методология на изследването на карста. Съвременни научни концепции и модели за генезиса на карста.
 3. Морфология на карста - карстови форми и комплекси.
 4. Хидрология и хидрогеология на карста
 5. Почвената покривка като фактор и продукт на карста.
 6. Карст и биологично разнообразие.
 7. Типология и регионализация на карста
 8. Карстови геосистеми - същност, структура, функционалните връзки, типология
 9. Системи за мониторинг на карста. Модели на интегриран мониторинг на карстови геосистеми.
 10. Ролята на карста в развитието на човешката цивилизация. Културни и исторически паметници в карстови територии.
 11. Защита на карста - законодателство, състояние и проблеми. Защитени карстови територии. Добри практики
 12. Образование и карст - форми, добри практики, инициативи
 13. Международно сътрудничество в карстологията и спелеологията

Лекциите по тези теми ще бъдат разпределени и комбинирани според посещаваните обекти по маршрута. Лекциите ще бъдат изнесени като презентации (в зала) или теренни беседи с изследователски демонстрации и експерименти.