Оценяване и жури

ОЦЕНЯВАНЕ

Multi sunt vocati, pauci vero electi (лат.)
Много са призваните, но малко - избраните

Оценяването на отборите се извърши по точкова система, като окончателната оценка за всеки отбор е средноаритметична от:

 • сумата точки на членовете на отбора, получени в оценяването на теоретичните им знания (първи кръг на състезанието): писмен тест (до 55 т.) и мултимедиен тест (до 20 т.) - общо до 75 т. (25% от общия брой точки);
 • сумата точки на отбора от екипното решаване на теренните задачи (втори кръг): практическа работа в кабинет (до 45 т.) и теренна работа (до 60 т.) – общо до 105 т. (35%);
 • сумата точки на отбора, получени от всички оценители в журито при публичната защита на практическия казус (трети кръг): за теоретически познания (до 50 т.), за оригиналност и технически умения в избраната форма на представяне (до 20 т.), и за въздействие при публичното представяне и защита (до 20 т.) – общо до 90 т. (30%);
 • сумата точки от индивидуалните участия на представителите на отборите в допълнителните състезателни прояви: до 10 т. за всяка от 3-те състезателни прояви - общо до 30 т. (10%). Максималният брой точки, който един отбор може да събере, е 300.

ЖУРИ

Основно жури

Сформирано е от седем професионалисти в карстологията и спелеологията, които имат опит и в обучението и образованието за/чрез карста: Председател: Dr. phil. Sigrid Vogel (Director of the Studienseminar Göttingen (teacher training), Германия

Членове:
 • Проф. д-р Димитрина Михова - географ (Ямагучи университет, Япония)
 • Доц. д-р Зорница Чолакова - географ (ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”)
 • Доц. д-р Диляна Стефанова - географ (НИГГГ-БАН)
 • Доц. д-р Цветан Остромски - математик, спелеолог (ИИКТ-БАН)
 • Сашо Попов - археолог, спелеолог (ТД „Приста”, Русе)
 • Петър Стефанов - географ, карстолог (НИГГГ-БАН)

При оценяването на третия състезателен кръг съгласно регламента на състезанието в журито се включват и ръководителите и менторите на отборите, но те нямат право да оценяват собствените си отбори.

Работата на журито се подпомагаше и от трима квестори:

 • Гл. ас. д-р Велмира Стоянова - географ (НИГГГ-БАН)
 • Гл. ас. д-р Александра Равначка - географ (НИГГГ-БАН)
 • Докт. Стела Стефанова - археолог, културен туризъм (ГГФ, СУ „Св. Климент Охридски”).

Специализирани журита
(за оценяване на допълнителните състезателни прояви)

І. За Спортната надпревара:

 • Сашо Попов
 • Преслав Апостолов (инструктурът в Парка за приключения „Адреналин”, Тетевен)
 • Доц. д-р Цветан Остромски

ІІ. За Арт-студио на открито:

 • Стоян Стоянов (художникът от Тетевен)
 • Доц. д-р Цветан Остромски
 • Доц. д-р Диляна Стефанова

ІІІ. За умения в ИКТ:

 • Десислава Куманова (учител в НПГГСД „Сава Младенов”, Тетевен)
 • Доц. д-р Цветан Остромски
 • Гл. ас. д-р Велмира Стоянова