Перспективата

Успешната реализация на първото състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” през август 2019 г. в България, е предпоставка то да се развие и утвърди като оригинална форма на международно състезание от нов тип. Важно е да се подчертае, че в това състезание акцентът не е „борба за медали”, а демонстиране на способности за прилагане на знания и умения в реална карстова среда. При това, водеща не е личностната изява в конкурентна обстановка, а екипната работа – успехът на отбора зависи от „сработването” между неговите членове (водещ е синергизмът: решенията в екип > сбора знания и умения на отделните членове).

Предвид широкото разпространение на карста по света и актуалността на проблемите, свързани с експлоатацията на карстовите ресурси и устойчивото развитие на карстовите територии, в стратегически план състезанието може да прерастне в Международна олимпиада по карстология (International Karst Olympiad – IKO).

Подготовката за участие в състезанието променя и стереотипа, породен от традиционния начин на преподаване – чрез карста реалният свят започва да се възприема от учениците като цикличен, изграден от системи, в които пряко е включен и човекът с неговото общество. Хората са неразделна част от естествената карстова система, в която живеят, поради това те са длъжни да се съобразяват с нейните закони на развитие. Чрез състезанието ученикът като бъдещ гражданин се учи да прави изводи относно ефективното използване на карстовите ресурси. Колкото по-дълбоко навлезе в същността на карстовите системи, толкова по-ефективно той ще може да анализира и оценява реалните и потенциални трансформации в глобално променящия се съвременен свят.

Успешно проведеното първо състезание доказва и ефективността на парадигмата ProKARSTerra, целяща ефективни взаимодействия между научните изследвания, управлението на карстовите територии, бизнеса с карстови ресурси и образованието.
Състезанието е важна стъпка и към промяна в досегашния концептуален модел на преподаване – от традиционно преподаваните тясно научни дисциплини, през Науките за Земята към Науката за земните системи.

Предстоящи промени в концептуалния модел на преподаване

Необходимостта от тази промяна на всички образователни нива става все по-належаща, особено на фона на глобалните промени и предизвиканите от тях проблеми, пред които човечеството се изправя. Карстовите геосистеми със своята ярко изразена системност се оказват едни от „най-видимите” и най-перспективните в тази посока. В този аспект важна роля може да играе активното прилагане на иновативното образование за/чрез карста – експерименталните резултати от реализацията на стратегията ProKARSTerra-Edu подкрепят това твърдение.

В успешно провежданите досега 3 международни инициативи на стратегията (конкурс, пътуващо училище и състезание) вече са се включили над 600 участници от 23 държави - основание състезанието, заедно с другите инициативи на ProKARSTerra-Edu да бъдат предложени в програмата на Международната година на пещерите и карста`2021 (International Year of Caves and Karst, IYCK`2021. Оригиналната идея - Международна година на карста е лансирана от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН през 2013 г., а през 2015 г. е подкрепена и от участниците в Международния научно-практически форум ProKARSTerra`2015. Впоследствие идеята е развита от Международния съюз по спелеология (UIS). За нейното реализиране съдействие може и трябва да се очаква и от ЮНЕСКО, особено като се има предвид трикратната подкрепа, която световната организация оказа за развитието на образователните инициативи на стратегията ProKARSTerra-Edu.