Вие питате, ние отговаряме

  • Ние сме ученици от спелеоклуб и желаем да сформираме отбор, с който да участваме в състезанието. Но учим в различни училища и в различни населени места. Това ще попречи ли да се включим в състезанието?

Регламентът на състезанието позволява в отборите да участват ученици и учители от различни училища и населени места. Организацията и подготовката на отборите зависи от самите участници.

  • Задължително ли е отборите да излъчат участник във всички допълнителни състезателни прояви?

Не, участието на представители на отборите в допълнителните състезателни прояви (спортни, арт и ИКТ) е пожелателно. То дава възможност за личностна изява на умения и способности, които се оценяват и носят допълнителни точки в крайното класиране на отбора. Неучастието лишава отбора от тези точки.

  • В заявката за участие се изисква да бъде включен и резервен член на ученическия екип. Това задължително условие ли е?

Да, защото в процеса на подготовката на отбора могат да възникнат различни обстоятелства, които да попречат на член на екипа да се включи в състезанието. Резервният участник е гаранция, че отборът ще има пълен състав на старта на състезанието, съобразно регламента за участие.

  • Изисква ли се от участниците в състезанието, и особено в допълнителните състезателни прояви, предварително да са завършили специализирано обучение/курс по пещерно дело?

Не, състезанието не е по пещерно дело. То включва и познания за техники на проникване в пещерни системи, но в теренната работа по време на състезанието са включени обекти, за които не се изисква владеенето на специални алпийски и спелео-техники. Елементи от тях ще бъдат използвани в допълнителните спортни прояви, но на ниво, което не изисква сертификат от завършено специализирано обучение.

  • Теренната работа по време на състезанието и посещението на пещерни системи изиква ли участниците да си носят специална екипировка?

Не, такава няма да бъде необходима. Всичко необходимо с оглед безопасността на участниците ще бъде осигурено от организаторите. След регистрацията участниците ще получат инструкции, които ще съдържат и съвети относно облеклото по време на състезанието.

  • Едно училище може ли да участва в състезанието с повече от един отбор?

Да, регламентът на състезанието не ограничава броя отбори от едно училище.


Рубриката се актуализира периодично.