Специализирана образователна стратегия ProKARSTerra-Edu

Основната цел на стратегията ProKARSTerra-Edu е чрез иновативни образователни форми да осигури необходимия минимум от знания, умения и компетенции за карста и да създаде необходимите условия за подготовка на специалисти с ключови умения в карстологията. Основен приоритет на стратегията е постигането на оптимално природоползване в карстовите територии на България. Методическа платформа на стратегията ProKARSTerra-Edu е оригиналната парадигма ProKARSTerra. Чрез интегрирането на концепциите за карстовата геосистема и „Учене през целия живот”, тя обединява три важни направления: научно-изследователско, управленско и образователно.

А какво е ProKARSTerra?

През 2009 г. в НИГГГ-БАН започна разработването на международен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания” „Разработване на експериментален модел на комплексен мониторинг за устойчиво развитие и управление на защитени карстови територии”. Той стана известен с абревиатурата ProKARSTerra:
1. ProKARSTerra – от англ. Protected Karst Territories (защитени карстови територии), но и:
2. ProKARSTerra – от лат. Pro Karst Terra (за карстовата земя)
Това позволи и наложи употребата на ProKARSTerra в много по-широк смисъл и тя стана запазена марка на Експерименталната лаборатория по карстология.

Теоретико-методологическа платформа на образователната стратегия „ProKARSTerra-Edu”

В образователната стратегия ProKARSTerra-Edu основно място заема теренното обучение в реалните условия на моделни карстови територии с приложение на изследователски методи.

Изключителното съчетание от морфогенетични типове карст превръщат България в уникална природна лаборатория за изучаване на това природно явление. Още повече, че и хилядолетното активно присъствие на човека също е оставило дълбоки следи в карста. Той, и особено неговите подземни «кабинети» (пещерите), са много привлекателни за младите хора и предлагат възможности за изнасяне на обучението извън класната стая/аудитория в реалните условия на карстовите територии и за прилагане на изследователски методи и експерименти, вкл. с използване на специализирана апаратура. Специфичната среда и методи на обучение генерират в участниците положителен емоционален заряд, който стимулира креативност и траен интерес към карста. Независимо от сравнително ограниченото време за провеждане, теренната форма на обучение е много ефективна, защото формира синтезирани знания, придобивани интензивно в естествена среда под ръководството на висококвалифицирани специалисти.

Но освен образование за карста, теренното обучение в карстова среда предполага и друг, особено актуален аспект – образование чрез карста. Поради спецификата на карста и неговата ярко изразена интердисциплинарност, участващите в теренното обучение ученици осмислят връзките между наученото по различните учебни предмети и правят опити да ги приложат в реална среда. От своя страна, учителите по различни учебни предмети и с различна професионална специализация имат възможност да обсъждат и тестват различни варианти за междупредметни връзки - един от най-важните съвременни образователни проблеми.

При разработването на образователната стратегия ProKARSTerra-Edu са експериментирани различни форми на теренно обучение на участници от различни възрастови, образователни, професионални и национални групи. Опитът показа и доказа като най-оптимален вариант Пътуващото училище за карста. Практиката от работата с ученици по време на проведените в България пътуващи училища за карста се прилага и в теренната работа от програмата на състезанието.


За допълнителна информация: http://prokarstterra.bas.bg/ProKARSTerra-Edu