Международното състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” е оригинална българска инициатива, разработена от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН. То е поредна иновативна форма на специализираната стратегия ProKARSTerra-Edu за образование за/чрез карста.

Първото експериментално състезание ще се проведе от 4 до 9 август 2019 г. в реалните условия на Брестишката карстова геосистема, Северна България. Предназначено е за ученици на възраст от 16 до 19 г. с предпочитания към различни учебни предмети/научни области, но обединени отборно от траен интерес към карста. Професионален интерес към карста обединява и подготвящия ги екип от учители и консултанти/ментори.

Регламентът и съдържанието на състезанието са съобразени преди всичко със системната същност на карста, която дава възможност:

  • Да се предложи нова и различна форма спрямо съществуващите международни състезания и олимпиади за ученици;
  • Да се обединят в екип ученици с умения и предпочитания към различни научни области, но с траен интерес към карста и емоционално мотивирани за работа в атрактивна среда. Членовете на отбора съвместно използват придобити знания по различните учебни предмети, осмислят връзките между наученото и правят опити да го приложат за решаване на практически казус в реалните условия на непозна карстова територия;
  • Да се включи приложение на изследователски методи при решаване на конкретни задачи в естествени теренни условия;
  • Да бъдат мотивирани учители по различни учебни предмети и с различна професионална специализация да работят и експериментират варианти за междупредметни връзки чрез карста. Тяхната ефективност подлежи на проверка и оценка в конкурентна среда при решаване на конкретни практически задачи в непозната карстова територия.

Състезанието се различава от провежданите международни олимпиади и по заложените при реализацията му елементи на обучение – участие в теренни изследвания с демонстриране на полеви измервания и опробвания с професионална апаратура, данните от които ще бъдат предоставени за решаване на практически казус във финалния кръг на състезанието.

Разработеният регламент на състезанието дава възможност членовете на отбора освен знания и умения да покажат и допълнителни индивидуални способности (художествени, спортни, ИКТ), провокирани от атрактивната карстова среда. Така освен екипната работа, ще се оценява и индивидуалната изява на участниците. Подготовката за състезанието стимулира всестранното развитие и обогатяване на младата личност, както и на нейната физическа издръжливост и психическа устойчивост, воля, целеустременост, пространствена ориентация, технически умения и пр.

Организацията и реализацията на Състезанието се координира от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН, като за целта е изграден Организационен комитет със съответните комисии.

Организационният комитет (с международно участие) избира комисия (с международно участие) и одобрява разработените от нея въпроси и задачи за състезанието, утвърждава журитата на състезанието и правилата, по които се оценяват и класират участниците.
Организацията и провеждането на състезанието се подпомага от още 2 комисии:

  • Комисия по безопасността на провежданите теренни прояви по време на състезанието;
  • Техническа комисия - за помощни и логистични дейности, вкл. с участието на доброволци.
В оценяването и класирането на участниците участват:
  • Жури на състезанието (международно) - оценява екипната работа на отборите в състезанието и определя тяхното крайно класиране;
  • Специализирани журита (международни) на допълнителните състезателни прояви – оценяват и класират индивидуалното представяне на участниците, излъчени от отборите;

Квестори осигуряват реда при проверката на теоретичните знания на участниците и при решаването на теренните задачи.
Според регламента на състезанието, всеки участващ отбор се състои от ученически екип (5 ученика), който се подготвя от учителски екип (1 от учителите е ръководител на отбора) и от ментор/и. Ръководителят на отбора и ментора (ако са повече от един, техен излъчен представител) са и членове на Журито на състезанието.

Провеждането на състезанието ще се подпомага от предварително подбрани и обучени доброволци за: оказване на техническа помощ; обезопасяване на карстовите маршрути и обекти; организиране на демонстративните и спорти прояви в карстов терен, вкл. в пещери.