Международното състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя” е оригинална българска инициатива, разработена от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН. То е поредна иновативна форма на специализираната стратегия ProKARSTerra-Edu за обучение и образование за/чрез карста.

Регламентът и съдържанието на състезанието са съобразени преди всичко със системната същност на карста, която дава възможност:

  • Да се предложи нова и различна форма спрямо съществуващите международни състезания и олимпиади за ученици;
  • Да се обединят в екип ученици с умения и предпочитания към различни научни области, но с траен интерес към карста и емоционално мотивирани за работа в атрактивна среда. Членовете на отбора съвместно използват придобити знания по различните учебни предмети, осмислят връзките между наученото и правят опити да го приложат за решаване на практически казус в реалните условия на непозна карстова територия;
  • Да се включи приложение на изследователски методи при решаване на конкретни задачи в естествени теренни условия;
  • Да бъдат мотивирани учители по различни учебни предмети и с различна професионална специализация да работят и експериментират варианти за междупредметни връзки чрез карста. Тяхната ефективност подлежи на проверка и оценка в конкурентна среда при решаване на конкретни практически задачи в непозната карстова територия.

Състезанието се различава от провежданите международни олимпиади и по заложените при реализацията му елементи на обучение – участие в теренни изследвания с демонстриране на полеви измервания и опробвания с професионална апаратура, данните от които се предоставят за решаване на практически казус във финалния кръг на състезанието.

Разработеният регламент на състезанието дава възможност членовете на отбора освен знания и умения да покажат и допълнителни индивидуални способности (художествени, спортни, ИКТ), провокирани от атрактивната карстова среда. Така освен екипната работа, се оценява и индивидуалната изява на участниците. Подготовката за състезанието стимулира всестранното развитие и обогатяване на младата личност, както и на нейната физическа издръжливост и психическа устойчивост, воля, целеустременост, пространствена ориентация, технически умения и пр.