Какво трябва да знаете и можете

Homo quantum scit, tantum potest. (лат.)
Човекът може толкова, колкото знае.

Основни познания

Препоръчителни теми за карста, по които учителите и менторите на отборите да подготвят ученическите екипи

 • Какво е карст, къде и защо се образува. Разпространение на карста по света.
 • Кои науки изследват карста. Как, с какви методи се изследва карста.
 • Кои са карстовите процеси и от какво зависи тяхната активност.
 • Кои фактори влияят върху формирането на карста. Каква е ролята на човека.
 • Как климатът влияе върху карста.
 • Почвено-растителната покривка - фактор и продукт на карста.
 • Какви карстови форми се образуват и какво е типично за карстовия релеф.
 • Какви води се формират и протичат в карстовите територии.
 • С какво се отличава карстовия ландшафт/пейзаж от останалите територии.
 • Кои са типичните растителни и животински обитатели на карста. Има ли такива, които живеят само в карстова среда.
 • Каква е ролята на карста в историята на човечеството (пещерите като убежища и светилища).
 • Какво е карстова геосистема, кои са нейните основни елементи и каква е нейната структура.
 • Защо карстовата геосистема е крехка и уязвима на въздействия – природни и антропогенни.
 • Какво е мониторинг и защо трябва да се прилага в карстовите геосистеми.
 • Какви са ресурсите на карста и как се използват от човека.
 • Туризъм в карста – потенциал, видове, проблеми. Образователен туризъм за карста.
 • Кои са по-важните проблеми в карстовите територии, предизвикани от дейността на човека и глобалните промени.
 • Как се опазва карста. Защитени карстови територии – статут и типове.

Умения

Препоръчителни умения на учениците от отборите, гарантиращи успешното им представяне в състезанието

 • Работа с карти
 • Ориентиране в местност и в пещера
 • Работа в екип
 • Разпознаване на разтворими скали, в които се формира карст
 • Ползване на основни химически формули, описващи карстовите процеси
 • Разпознаване на основните карстови форми – повърхностни и подземни
 • Разпознаване на растителни видове, типични за карстов терен
 • Интервюиране/анкетиране на представители на местната общност в карстови територии
 • Провеждане на теренни наблюдения и описания на процеси и обекти
 • Асистиране в приложение на изследователски методи и експерименти в естествени теренни условия
 • Владеене на основни правила за проникване и работа в пещерни системи
 • Познания за статута на защитените карстови територии
 • Осмисляне и приложение на знания, придобити по различни учебни предмети, за решаването на конкретни практически задачи в реална карстова среда
 • Оценяване потенциала на карстова територия и формулиране на препоръки за природосъобразно ползване на нейните ресурси
 • Оценяване последиците от стопанска дейност (промишлена и/или селскостопанска) върху карстова територия
 • Базови умения за статистическа обработка на данни и графичното им представяне (диаграми, графики, карти и др.)
 • Проучване по зададен въпрос чрез интернет
 • Разработване и ползване на мултимедийна презентация
 • Представяне и защитаване на екипно съгласувани идеи и решения на зададен практически казус в карстова територия
 • Демонстриране на лични спортни и художествено-творчески способности и технически умения в карстова среда

При подготовката за състезанието можете да ползвате и посочената литература в Справочника (рубрика В помощ на участниците)