Формат

Състезанието е международно. Броят на отборите от една държава не е ограничен.

Работни езици

Български и английски. За обществените изяви и контакти и за събитията от културната програма ще бъде осигурен симултантен превод.

Продължителност

6 дни (4-9 август 2019 г.).

Участници

В състезанието могат да се включат три групи участници:

 • Отбори (основни участници)
 • Гости-наблюдатели
 • Специални гости

Отбори (основни участници)
Всеки отбор задължително включва 5-членен ученически екип (пряк участник в състезанието), учителски екип (подготвящ отбора) и ментор/и (консултант/и в подготовката на отбора)*.
---------------------------
* Предвид специфичната тематика на състезанието, участниците в екипа на един отбор могат да бъдат от едно училище, или да са от различни училища, вкл. от различни градове.

1. Право на участие в състезанието имат ученици на възраст между 16 и 19 навършени години, независимо от формата и мястото им на обучение, които проявяват задълбочен интерес към карста и неговата специфика. Регламентът на състезанието изисква екипна работа на ученици с различни научни предпочитания и способности, обединени от интереса към карста и към провеждането на изследвания и експерименти в атрактивна среда. Същевременно учениците от отбора на база лични умения и възможности (спорти, художествено-творчески, ИКТ-умения) определят свои представители, които да се включат в допълнителните индивидуални състезателни прояви. Участието в тях не е задължително, но се отразява на крайното отборно класиране в състезанието.

2. Ученическият екип на отбора се подготвя и ръководи от учители по различни учебни предмети (география, биология, физика, химия, история и всеки друг учебен предмет), които имат професионален интерес/мотивация да използват карста (вкл. като иновация) в преподавателската си практика. Един от учителите се избира за ръководител на отбора и е негов официален представител в състезанието.

3. Според регламента на състезанието, в подготовката на отбора задължително участва и ментор/и (научни консултанти): учени, изследователи, млади учени и докторанти от академични/научни институции; държавни експерти по устойчиво развитие на карстови територии; експерти от НПО с професионална подготовка и дейности в областта на карста. В процеса на подготовката на отбора, ментора/ите консултират учителския екип и пряко обучават учениците, вкл. на терен, по тематиката на състезанието, като предоставят и подходяща научна информация за карста. Поне 1 от менторите придружава отбора по време на състезанието и се включва заедно с ръководителя на отбора в Журито на състезанието.

Забележки:
1. Предвид интердисциплинарността в карстологията, изборът на учебни предмети, определящи състава на участниците в отбора, е свободен/неограничен. Ръководен принцип трябва да бъде намирането на оптимален вариант за успешно екипно решаване на изследователски и практически задачи в карстов терен.
2. Сформирането и подготовката на отбора изисква съобразяване и с индивидуалните възможности (творчески, спортни, здравословни) на учениците, особено при определянето на отборни представители за участие в индивидуалните състезателни прояви, включени в програмата на състезанието.

Гости-наблюдатели
1. Представители на държави, които не участват със свои отбори в състезанието, но проявяват интерес с оглед възможни участия в следващи издания.
2. Представители на организации и институции, които имат отношение към образованието за/чрез карста.
3. Екипи от ученици на възраст 12-16 г., проявяващи засилен интерес към карста (потенциални участници в следващи издания на състезанието). Те задължително се придружават от учител в ролята на техен ръководител/наставник. Освен като наблюдатели, учениците ще могат да се включат и като доброволци в подходящи за тяхната възраст организационни дейности при провеждането на състезание (по предварителна заявка до организаторите на състезанието).

Специални гости
Лауреати от Четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”, които ще бъдат със статут на наблюдатели. Тяхното присъствие на състезанието ще се осигури чрез наградния фонд на конкурса. Регламентите на конкурса и на състезанието не изключват възможността за участие и в двете инициативи.

Предварителна подготовка

А. За основното състезание

Учениците в отбора независимо от своите предпочитания към различни учебни предмети и научни области, работят в екип и взаимно допълват, развиват и надграждат знанията и уменията си за/чрез карста. Освен необходимия минимум от теоретични знания за карста, базирани на неговата системна същност, те трябва да имат / да придобият и основни практически умения от наблюдения и изследователска работа в карстов район под ръководството на ментор/и. Това изисква допълнителна подготовка и извъкласна работа, тъй като знанията за карста, предлагани от образователните системи в световен мащаб са крайно недостатъчни, особено за неговата специфика и висока степен на уязвимост от глобалните промени и човешката дейност.

Препоръчително е в подготовката на отборите да участват учители по различни учебни предмети, включващи/предполагащи и карстова тематика.
Приоритет в състезанието ще има теренната работа и приложението на изследователски методи. Особено внимание трябва да се обърне на уменията за интерпретация на резултати от измервания, анализи, наблюдения и за работата с карта.
За допълнителни указания при подготовката за състезанието следете рубриката В помощ на участниците

Б. За допълнителните състезателни прояви
От участниците в тях, излъчени от всеки отбор, се изисква да покажат на състезателен принцип индивидуални спортни , художествено-творчески или технически (ИКТ) умения и способности в условията на карстов терен. За целта на състезателите се предоставя голяма творческа свобода и време в рамките на цялата състезателна програма. Допълнителните състезателни прояви се провеждат паралелно с основното състезание по график, който участниците ще получат при откриването на състезанието. Състезателните прояви не са еднократни, а са разделени на отделни части, вместени в програмата на състезанието и съобразени с конкретните обекти, които тя включва.
 • Спортните състезания могат да включат елементи от туристическо ориентиране в карстов релеф, вкл. в пещера, бягане в пресечен терен, скално катерене (Via Ferata), спускане с въжен тролей, елементи на алпийски и прониквачни техники и др. Критериите за оценяване са показаните технически умения и постигнатото време.
  Ще бъдат осигурени всички условия за безопасно протичане на спортните състезания, както и предварителен инструктаж на участниците. Преди включване в състезанието, те трябва да представят и медицински документи за актуално здравословно състояние.
 • Художествено-творческите способности на участниците ще бъдат провокирани от атрактивността на карстовата територия, в която се провежда състезанието - Арт-студио на открито с използване на свободно избрана техника и материали. Художествените творби ще бъдат подготвяни в свободното от състезателните прояви време и ще бъдат представени за оценяване на финала на състезанието.
  Творбите са авторски и не се допуска странична помощ при тяхната изработка. Тя се извършва само в периода на състезанието – предварително подготвени творби няма да бъдат оценявани. Но такива могат да бъдат използвани при представянето на отборите във вечерите на запознанства, включени в културната програма.
 • Третото индивидуално състезание има за цел да разкрие технически умения и познания на участниците при боравени с различни съвременни информационно-комуникационни технологии и устройства за решаване на задачи с карстова тематика в различна среда.
  Ще бъдат използвани предварително подготвени задачи и технически средства, еднакви за всички участници. При оценяването ще се взема предвид времето за изпълнение и броят на допуснатите грешки. Допълнително ще се оценява оригиналността и комбинативността и при решения, използващи ИКТ в основните състезателни кръгове.

Допълнителните състезателни прояви, провеждани по различно време и при различни условия в рамките на общата състезателна програма, ще съдействат за добрата кондиция и положителна емоционалност на всички членове на отборите.