Основно състезание

плакат-програма

Провежда се в три кръга в три последователни дни по часови график, който участниците ще получат при откриването на състезанието. Отборите участват и се оценяват като екип.

Първи състезателен кръг: Проверка на теоретичните знания за карста и карстовите системи; Провежда се в зала и включва индивидуално решаване на тестове (писмени и мултимедийни) от всички членове на ученическите екипи на отборите. Помощните средства/материали, разрешени за ползване, ще бъдат обявени допълнително.

Втори състезателен кръг: Теренна работа по предварително подготвен от организаторите маршрут в Брестнишката карстова геосистема за проверка на практическите умения на отборите в решаване на изследователски задачи. Теренната работа включва:

• описания на наблюдавани процеси/ситуации; 
• работа с карти и ориентиране в местност, вкл. в пещера; 
• работа в природна лаборатория (полеви опити и експерименти); 
• събиране на данни от демонстрирани теренни изследвателски методи и мониторинг; 
• решаване на зададени практически задачи.

Маршрутът е предварително подготвен, с обозначени контролни точки, указателни и информационни табели, наблюдателни пунктове, пунктове за теренни изследвания и експерименти (снабдени с изследователска апаратура и специалист, който да контролира и подпомага анализите и експериментите), оборудвана природна лаборатория на открито (за извършване на анализи по зададени въпроси) и др.
По маршрута е разположен помощен персонал, който да следи нормалото протичане на състезанието и безопастността на участниците в рискови участъци. При наблюдателните пунктове, в местата за теренни изследвания и експерименти и при полевата лаборатория са разположени квестори, които подсигуряват и контролират изпълнението на теренните задачи.

Направените описания от състезателите и събраните от тях и обработени резултати от теренните изследвания и експерименти, са необходимите работни бази данни за следващия трети състезателен кръг. Отборите ще получат и допълнителни материали и изследователски данни за Брестнишката карстова геосистема, предоставени от организаторите.

Трети състезателен кръг: Решаване на зададен практически казус (симулирана проблемна ситуация в реална среда). Провежда се в две части:

- подготовка на решението: самостоятелна работа на ученическите екипи на 
  отборите (в кабинет);
- публична защита пред широка публика (в зала). 

Отборите получават на хартиен носител (в запечатан плик) описание на проблемна ситуация и свързани с нея конкретни задачи, за които да предложат оптимални решения. Отборите работят в екип и имат на разположение предварително фиксирано време. Осигурени са подходящи условия за работа – компютърно оборудване и необходимите пособия (подбрани според задачите за решаване).
Отборите подготвят екипно съгласувани авторски идеи и интерпретации по зададения практически казус. Неговото решение се представя и защитава публично, като за целта могат да се използват свободно избрани форми и средства, в т.ч. мултимедийна презентация.

Допълнителни състезателни прояви

Провеждат се паралелно с основното състезание и в свободните часове от неговата програма. Имат за цел чрез предизвитателствата на карста да предоставят на членовете на ученическите екипи допълнителна възможност за индивидуални изяви на способности и умения в три области:

 • Спортна надпревара: Предизвикателствата на карста
 • Арт-студио на открито: Атрактивността на карста (Природата като ваятел)
 • Лидери в ИКТ - при решаване на задачи с карстова тематика

Във всяка от допълнителните състезателни прояви участва по 1 представител, излъчен от всеки отбор (вж. и Предварителна подготовка).
Очаквайте допълнителна информация за формата и условията за участие в тези състезателни прояви.

Културна програма

Има за цел на осигури емоционален комфорт на участниците през свободното от състезанието време, както и да ги запознае със забележителностите и културните традиции на района, в който то се провежда. Включва:

 • Вечери на запознанствата
  Програмата е развлекателна, но включва и представяне от отборите на карстовите райони, в които те са се обучавали, или в които живеят. Формата и начинът на представяне е според избора на всеки отбор (предварително трябва да бъдат отбелязани в регистрационната форма). Графикът и времетраенето на представянията на отборите ще бъде съставен след получаването на регистрационните форми за участие.
 • Други дейности:
  - Еднодневна екскурзия за участниците и гостите на състезанието до природни и културно-исторически забележителности в поречията на Искър и Вит;
  - Посещения на природни и исторически обекти в района на състезанието;
  - Посещение на музеи/концерти;
  - Срещи с представители на местната общественост

Мерки за безопасност

След регистрацията всеки участник ще получи допълнителни инструкции, съобразяването с които ще му гарантира безопасно и приятно пребиваване по време на състезанието. Преди старта на състезанието и неговите допълнителни форми, учениците трябва да представят медицински документи за актуално здравословно състояние.
Работата на терен, която ще бъде основна в състезанието, ще се проведе в сложен пресечен релеф, богат на разнообразни карстови форми – повърхностни и подземни. Поради рисковете, които крие карстовия терен, ще бъдат предприети специални мерки за обезопасяване на състезателните маршрути и обекти, използвани в теренната изследователска работа, а участниците ще бъдат инструктирани. За безопасността на състезателите в посещаваните пещери ще се грижат професионални спасители/пещерняци.
По време на всички състезателни прояви ще бъде осигурен дежурен медицински екип.