Оценяване и класиране

Въпросите и задачите в състезанието ще бъдат изготвени от комисия с международно участие, назначена от Организационния комитет. За трите състезетелни кръга, включващи: а) писмен и мултимедиен тест; б) теренни задачи, и в) решаване на зададен практически казус (симулирана проблемна ситуация в реална среда), ще бъдат организирани три отделни подкомисии. Те ще се ръководят от председател, който координира процеса по създаване на изпитните задачи и критериите за оценяване. Организационният комитет одобрява разработените от подкомисиите въпроси и задачи за състезанието, контролира дейностите по спазване на процедурите за оценяване на тестовите и практическите задачи и утвърждава журитата на състезанието и правилата, по които се оценяват и класират участниците.

Членовете на комисията удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана със състезателните въпроси и задачи, преди тяхното официално обявяване.
Критериите, по които се извършва оценяването и класирането, са разработени от Организационния комитет. Оценяването се извършва по точкова система.

Оценители:
• Жури на основното състезание
Формира се с участието на:
-  представители на Комисията за подготовка на въпросите и задачите (като оценители); 
-  ръководителят и менторът на всеки отбор (като оценители)*;
-  представители на Организационния комитет (като наблюдаващи).  
-------------------------     
* Ръководителят и менторът на отбора не оценяват представянето на своя отбор. 
• Специализирани журита на допълнителните състезателни прояви
Формират се от специално поканени за целта професионалисти в съответната състезателна област. 
Оценяват индивидуалните представяния на излъчените от отборите участници в проявите.
Крайно класиране

Представянето на ученическите екипи на отборите ще се оценява по точкова система. Максималният брой точки в крайното класиране е 300, които се разпределят при оценяването съответно на:

  • теоретичните знания на всеки член на отбора (първи кръг на състезанието) – писмен и мултимедиен тест, съответно 15% и 10% (до 45 и до 30 точки)
  • теренните задачи, решавани отборно (втори кръг) – 35% (до 105 точки)
  • публичната защита на практическия казус (трети кръг) – 30% (до 90 точки)
  • индивидуалното представяне на излъчените от отбора участници в допълнителните три състезателни прояви – 10% (до 30 точки, съответно до 10 точки за проява)

Награди

Учениците от класираните отбори на първо, второ и трето място, получават диплома и медал, а от останалите отбори - сертификат за участие.
Победителите в индивидуалните състезателни прояви ще получат допълнителни награди. Ще бъде учредена и специална награда за ярка личностна изява по време на състезанието.